10 niesamowitych faktów biblijnych

10 niesamowitych faktów biblijnych

Biblia zawiera wiele niesamowitych faktów. Oto lista dziesięciu z nich.

Spisywanie Biblii

Biblię spisywano przez 1600 lat – w okresie od 1500 p.n.e. do 100 roku. Biblia została spisana przez około 40 mężczyzn.

Podziały Biblii

Chociaż Biblia to jedna księga, tak naprawdę zawiera 66 mniejszych ksiąg. Księgi Starego Testamentu zostały napisane przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Natomiast Nowy Testament obejmuje życie Chrystusa i więcej.

Rozdziały i wersety

Każda z ksiąg, z wyjątkiem 5, podzielona jest na rozdziały i wersety. Rozdziały zostały wprowadzone do Biblii w 1238 roku przez kardynała Hugo de S. Caro. Podziały wersetowe zostały dodane dopiero w 1551 roku przez Robertusa Stephanusa.

Najdłuższa i najkrótsza Biblia

Najdłuższym rozdziałem w Biblii jest Psalm 119 ze 176 wersetami. Najkrótszy rozdział to Psalm 117 zawierający tylko 2 wersety. Nawiasem mówiąc, środkowy rozdział Biblii to także Psalm 117.

Najdłuższą księgą Biblii są Psalmy ze 150 rozdziałami. Księga ta zawiera 43 743 słowa. Najkrótszą jest 3 List Jana, który zawiera tylko jeden rozdział i 299 słów.

Najdłuższy werset w Biblii to Estera 8:9 z 90 słowami. Najkrótszy werset to Jan 11:35 zawierający tylko 2 słowa: „Jezus zapłakał”.

Biblia jest Słowem Bożym

Napisano wiele książek o różnych religiach i przez różne religie. Jednakże Biblia jest jedyną, która zawiera rzeczywiste słowa Boga. Osoby wierzące w Biblię wierzą również, że przez lata Bóg natchnął różnych ludzi, aby spisywali Jego rzeczywiste słowa dla ludzkości. Biblia mówi ponad 3000 razy „Tak, mówi Pan”. A słowa, które następują, to cytaty od Boga.

Biblia jest historycznie dokładna

Było kilku świeckich historyków, którzy pisali o wydarzeniach Nowego Testamentu w tym samym czasie, kiedy pisano Biblię. Najbardziej znanym z nich jest Józef Flawiusz. Był historykiem żydowskim. Z kolei Tacyt był rzymskim historykiem, który nie odniósłby korzyści z niemówienia prawdy. Zarówno powyższych historyków, jak i innych można wykorzystać do potwierdzenia historycznej dokładności Biblii.

Regularnie pojawiają się odkrycia historyczne, które wciąż potwierdzają prawdziwość Biblii. Merrill Unger, który opracował słownik biblijny, twierdzi, że nauka nad Starym Testamentem dokonała nowych odkryć archeologicznych – na nowo odkryła całe cywilizacje, wskrzesiła ważne narody i w najbardziej zdumiewający sposób wypełniła luki historyczne, znacznie poszerzając wiedzę na tle biblijnym.

Sprawy biblijne

Historycznie mówi się, że Biblia jest najlepiej sprzedającą się książką wszechczasów. Regularnie plasuje się na różnych listach bestsellerów.

Warto też zaznaczyć, że Biblia została przetłumaczona na ponad 1200 języków.

Biblia nigdy sobie nie zaprzecza

W Biblii nie ma sprzeczności. Różni ludzie twierdzą, że znajdują sprzeczności. Jednak, aby to zrobić, muszą wyrwać wersety z kontekstu. Patrząc na Biblię jako całość i rozumiejąc jej nauki, nie ma sprzeczności. To zdumiewające, jeśli weźmie się pod uwagę, że Biblia była pisana przez tak długi czas.

Proroctwa biblijne

Istnieje ponad 3200 wersetów ze spełnionym proroctwem w samej Biblii lub od jej napisania. I wciąż istnieje ponad 3100 wersetów z niespełnionymi proroctwami.

Pisarze Biblii

Chociaż było co najmniej 40 różnych osób, które pisały fragmenty Biblii, niektórzy byli bardziej zaangażowani niż inni. Na przykład, apostoł Paweł napisał co najmniej 13 ksiąg Biblii. Być może był także autorem Księgi Hebrajczyków. Z kolei Mojżesz napisał pierwszych 5 ksiąg.

Biblia przypisuje królowi Salomonowi ponad 3000 przysłów. Nie wszystkie one zapisane są w Księdze Przysłów. Jednak mówi się, że większość tej księgi to przysłowia Salomona.